Team Members

C.E.O
Daphne Hsieh

Planning

Leila

C.Y

Ya-Wen

Anya

Design

Limi

Yi-Chi

Yun-Cheng

BOREN